KazNARU
Қаржы

Еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, компанияның қаржылық ресурстарын тиімді басқаруға қабілетті, терең ғылыми-педагогикалық дайындығы, практикалық дағдылары бар жоғары білікті кадрларды даярлау

back blur blue element back blur blue element
Біліктілік пен лауазымдар тізбесі

Бітіруші кәсіби қызметін қызмет саласы мен аясына қарамастан меншіктің барлық нысанындағы ұйымдар мен кәсіпорындар; -

мемлекеттік және жергілікті басқару органдары мен инфрақұрылымы;

- орта кәсіптік және жоғары оқу орындары;

- ғылыми орталықтар, ғылымизерттеу және сараптамалық-консалтингтік ұйымдар;

- ведомствоаралық, өңіраралық және халықаралық ғылыми жобалау ұйымдары

Кәсіби қызмет саласы

-қаржы және ақша ағындарын басқару, сондай-ақ коммерциялық ұйымдардағы, оның ішінде қаржы-кредиттік, коммерциялық емес

ұйымдардағы, мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі басқару органдарындағы, үкіметтік емес және қоғамдық ұйымдардағы қаржылық бақылау;

- академиялық және ведомстволық ғылымизерттеу мекемелерінде, мемлекеттік емес зерттеу қорлары мен ұйымдарында, консалтингтік және инвестициялық компанияларда қаржы, Ақша,

Несие нарықтарын зерттеу;

- жоғары білім беру, қосымша кәсіптік білім беру, кәсіптік білім беру ұйымдарындағы педагогикалық қызмет.

Кәсіби қызмет саласы мен объектісі

ЖОО, ғылыми-зерттеу, экономикалық институттар, қаржы және банк жүйесін мемлекеттік реттеу органдары, қаржы институттары. Сондай-ақ қаржы және салық органдарына, қазынашылық органдарына, кәсіпорындардағы аудиторлық бақылау қызметіне.

Кәсіби қызмет функциялары

- есептік және статистикалық ақпаратты жинау, деректерді өңдеу және оны басқарушылық шешімдер қабылдау үшін басшылардың,

инвесторлардың, кредиторлардың, сыртқы және ішкі пайдаланушылардың пайдалануына дайындау;

- қаржыландыру, Кредиттеу, қарыз алу, баға белгілеу, инвестициялау, өндіріс әдістері бойынша балама шешімдерді талдау және бағалау;

-мемлекеттік және жеке секторлардың, жалпы экономиканың кәсіпорындары мен мекемелерінің қаржылық және қаржылық-шаруашылық қызметін басқару және бақылау;

-қаржылық-кредиттік қатынастарды ұйымдастыру мен басқарудың заңнамалық-нормативтік актілерге сәйкестігін тексеру, сондай-ақ консультациялық қызметтер көрсету;

- экономикалық агенттер арасындағы қаржылық қатынастарды реттейтін нормативтік актілерді әзірлеу.

Кәсіби қызмет түрлері

ғылыми-зерттеу; өндірістік-басқару: бастапқы, нормативтік есептік құжаттарды дайындау; кірістер мен шығыстарды есепке алуды ұйымдастыру; сараптамалық-талдау: қаржы нарығының үрдістерін, процестері мен құралдарын талдау; компаниялар мен қаржы институттарын қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді қаржыландыру үшін капитал көздерін талдау; Компания мен қаржы институты капиталының іргелі құнын қалыптастыру факторларын талдау және оны бағалау; эксперименттік-зерттеу: кәсіптік қызметті, бизнесті құру және әлеуметтік жауапкершілік қағидаттарын басшылыққа ала отырып таңдау жасау; ғылыми-педагогикалық: сабақты өткізу үшін оқу материалын іріктеу әдістерін, сабақты өткізуді жоспарлау дағдыларын меңгеру; пәндік, психологиялық-педагогикалық және әдістемелік білім жүйесін, нақты әлеуметтікпедагогикалық жағдайларды ескере отырып, кәсіби қызметте теориялық білімді қолдану дағдылары мен дағдыларын меңгеру; педагогтың кәсіби парызын, педагогикалық қызмет нәтижелері үшін жауапкершілікті сезіну. экономикалық-ұйымдастырушылық: экономикалық жоспарлау бойынша жұмысты жүзеге асыруды; біріздендірілген жоспарлы құжаттаманы, экономикалық стандарттарды әзірлеуді; ұйымдастырушылық-технологиялық: экономика, еңбекақы төлеу, баға саясаты мәселелері бойынша әдістемелерді, ұсынымдарды, нормативті к -нұсқаулық құжаттаманы әзірлеуді; өндірістік -шаруашылық қызмет нәтижелерін есепке алу және талдау бойынша жұмысты ұйымдастыруды жүргізеді; жоспарлы және есептік Ақпаратты механикаландырылған және автоматтандырылған өңдеу құралдарын енгізуді; қаржы -экономикалық: ақша қаражаттарына, тауар -материалдық құндылықтарға, негізгі қорларға, есеп айырысулар мен төлем міндеттемелеріне түгендеу жүргізуді жүргізу; аудиторлық: ақша қаражаттарына, тауар - материалдық құндылықтарға, негізгі қорларға, есеп айырысулар мен төлем міндеттемелеріне түгендеу жүргізудің белгіленген ережелері мен мерзімдерін сақтауды бақылауды жүзеге асырады; бизнес -жоспарлау.

Дағды қалыптастыру

Ақша, қаржы, қаржы нарығы және экономиканың басқа салаларындағы мәселелер; қаржы секторының тәуекелдерін реттеудің әдіснамасы мен құқықтық мәселелерін ұйымдастыруға

Учебный план образовательной программы